Ege Tır Logo

Transport & Logistics

karayolu taşımacılığı

CMR Konvansiyonu ve CMR Sigortası

CMR (Convention Marchandise Routier) Uluslararası karayolu taşımacılığında koşulları
standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme 1978
yılında Cenevre’de yazılmış ve 1979 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzalanması için
Dünya devletlerine gönderilmiştir.
Ülkemiz 1995 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak Uluslararası Karayolu nakliyesini bu
sözleşmenin yükümlülükleri altında gerçekleştirmeye başlamıştır.
EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE
SÖZLEŞMESİ
(CMR)
DİBACE AKIT TARAFLAR
Eşyaların Karayolundan Taşınması koşullarını standartlaştırmanın, özellikle bu tür
taşımalarda kullanılan belgeler ve taşıyıcının sorumluluğu bakımından yararlarına inanarak:
AŞAĞIDAKI KONULARDA ANLAŞMIŞLARDIR

MADDE 1
1. Bu Sözleşme, Sözleşmede belirtildiği gibi yükleme yeri ve teslim için belirlenen yerin en
az biri akit ülke olan iki ayrı ülkede olması halinde, tarafların ikametgahı ve milliyetine
bakılmaksızın ücret karşılığında yüklerin taşıt ile karadan taşınmasına ait her mukaveleye
uygulanacaktır.
2. Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından “taşıt” sözcüğü 19 Eylül 1949 tarihli Karayolu
Trafiği Anlaşmasının 4 üncü maddesinde tanımlandığı gibi motorlu taşıtlar, dizi halinde
taşıtlar, römorklar ve yarı römorklar anlamına gelir.
3. Bu Sözleşme taşımanın Devletler veya kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapıldığı
hallerde de uygulanacaktır.
4. Bu Sözleşme aşağıdaki durumlarda uygulanmayacaktır.
a) Uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda,
b) Cenaze taşımalarında,
c) Ev eşyası taşımalarında,
5. Akit taraflar, iki veya birkaçı arasında yapacakları özel anlaşmalarla bu sözleşme
hükümlerini değiştirmemeyi kabul ederler. Ancak, sözleşmeyi sınır trafiğine uygulamamak
veya tamamen kendi ülkeleri içindeki taşıma etkinliklerinde yükler üzerinde hak iddia etmeye
yarayan sevk mektubunun kullanılmasına izin vermek gibi durumlar bunun dışındadır.

MADDE 2
1. Mal yüklü taşıt, 14 üncü madde hükümlerinin uygulandığı haller dışında yolun bir
kısmında deniz, demiryolu, nehir, kanal veya havayoluyla yük boşaltılmadan taşındığı
hallerinde de bu Sözleşme taşımanın tümü için uygulanır. Ancak diğer taşıtlarla yapılan
taşımalarda ortaya çıkan kayıp, hasar veya gecikmelerin, karayolu taşımacısının bir fiil veya
ihmalinden doğmayıp yüklerin diğer taşıtlarda taşınması sırasında ve nedeniyle oluşabileceği
kanıtlanır ise, Karayolu taşıyıcısının sorumluluğu bu Sözleşmeye göre, eğer sözkonusu diğer
taşıtlar ile yükün taşınması için yasal koşullara uygun olarak o taşıt taşıyıcısı ile gönderen
arasına bir mukavele yapılmış sayılır ve o mukavele konulması gelenekleşmiş hükümlere göre
tayin edilir. Ancak, konulmuş bu gibi koşulların bulunmaması hallerinde, karayolu
taşıyıcısının sorumluluğu bu Sözleşmeye göre tayin edilir.
2. Eğer, karayolu taşımacısı diğer taşıtlar ile de taşıma yapıyor ise, sorumluluğu bu maddenin
1 inci paragrafına göre tayin edilir. Ancak bu durumda, karayolu ve diğer taşıtlar ile taşıma
yapan kimse, iki ayrı kişi gibi işlem görür.

1. BÖLÜM
TAŞIMACININ SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER

MADDE 3
Bu Sözleşmenin uygulanması bakımından taşımacı, çalıştırdığı kişilerin ve taşımanın
yapılması için hizmetlerinden yararlandığı diğer kimselerin görevleri sırasında hareket ve
ihmallerinden sanki bu hareket ve ihmalleri kendisi yapmış gibi sorumlu olacaktır.

1. BÖLÜM
TAŞIMA MUKAVELESİNİN AKDEDİLMESİ VE UYGULANMASI

MADDE 4
Taşıma mukavelesi bir sevk mektubunun düzenlenmesi ile gerçekleştirilir. Bu mektubun
yokluğu usule aykırı oluşu veya kaybolması, bu Sözleşme hükümlerine tabi olacak olan
taşıma mukavelesinin varlığı ve geçerliliğini etkilemez.

MADDE 5
1. Sevk mektubu üç nüsha halinde düzenlenerek gönderici ve taşımacı tarafından imzalanır.
Sevk mektubunun düzenlendiği ülkedeki yasaları izin verdiği takdirde, bu imzalar matbaada
basılabilir veya onların yerine gönderici ve taşımacının mühürleri kullanılabilir. Birinci suret
göndericiye verilir. Ikinci yükle beraber gider. Üçüncüsü ise taşımacı tarafından saklanır.
2. Taşınacak yüklerin başka taşıtlara yüklenmesi gerektiği, bunların ayrı çeşit yükler olduğu
veya ayrı partilere bölünmesi durumunda gönderici veya taşımacı her çeşit ve parti yük için
ayrı bir sevk mektubu isteme hakkına sahiptir.

MADDE 6
1. Sevk mektubu şu bilgileri içerecektir:
a) Sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri,
b) Göndericinin adı ve adresi,
c) Taşımacının isim ve adresi,
d) Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer,
e) Yükün gönderildiği kişinin isim ve adresi,
f) Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğunda bunların
herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi,
ğ) Kaç para olduğu ve bunların özel marka ve sayıları,
h) Yükün brüt agirlığı veya başka bir şekilde ifade edilmiş ise miktarı,
ı) Taşıma ücretleri (Taşıma bedeli, ek giderler, gümrük resimleri ve mukavelenin aktinden
teslime kadar yapılan diğer ödemeler)
j) Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlar,
k) Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın, taşımanın bu Sözleşme hükümlerine
tabi olduğunu bildirir not.
2. Gerekli durumlarda sevk mektubu şu bilgileri de ayrıca içerecektir:
a) Aktarmaya izin verilmediğini belirten not,
b) Göndericinin ödemeyi kabul ettiği ödemeler,
c) Yükün tesliminde yapılacak ödentilerin miktarı,
d) Yük degerinin beyanı ve tesliminde özel faizi temsil eden miktar,
e) Yükün sigorta edilmesine dair göndericinin alıcıya vereceği direktif,
f) Taşımanın tamamlanması için anlaşmaya varılmış zaman süresi,
ğ) Taşımacıya verilen belgelerin listesi.
3. Taraflar, yarar gördükleri diğer hususları da sevk mektubuna yazabilirler.

MADDE 7
1. Gönderici, aşağıdaki hususların hatalı veya yetersiz oluşundan uğrayacağı zarar, hasar ve
yaptığı ödemelerden sorumludur.
a) Madde 6 paragraf 1; b), d), e), f), ğ), j) de belirtilen hususlar,
b) Madde 6 paragraf 2 de belirtilen hususlar,
c) Sevk mektubunun düzenlenmesini sağlamak veya daha başka hususların içine yazılması
amacıyla göndericinin vereceği her türlü diğer hususlar ve talimatlar.
2. Göndericinin talebi üzerine taşımacı bu maddenin 1 inci paragrafındaki hususları sevk
mektubuna yazarsa, aksi kanıtlanmadıkça bunu gönderici adına yapmış sayılacaktır.
3. Sevk mektubu madde 6 paragraf 1 k da belirtilen beyanı içermez ise taşımacı bu ihmal
yüzünden malın kullanma hakkına sahip kişinin bu ihmalden dolayı uğradığı zarar hasar ve
yapıldığı ödemelerden sorumlu olacaktır.

MADDE 8
1. Yükü teslim aldığı sırada taşımacı şunları kontrol edecektir:
a) Parça sayısı ve bunların üzerindeki marka ve numaralar bakımından sevk mektubundaki
beyanların doğruluğu,
b) Yükün ve bunların ambalajının görünürdeki durumu.
2. Taşımacı bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen beyanları kontrol etmek için gerekli
makul araçlardan yoksun ise, sevk mektubuna çekincesini gerekçesi ile birlikte yazacaktır.
Aynı şekilde yükün ve ambalajların görünürdeki durumu ile ilgili yazacağı çekincenin
gerekçelerini de belirtecektir. Çekinceler, gönderici sevk mektubunda bu çekincelere bağlı
kalacağını açıkça kabul etmiş olmadıkça göndericiyi bağlayıcı olmayacaktır.
3. Gönderici, yükün brüt ağırlığını veya bunların başka türlü ifade edilmiş miktarlarını,
kontrol etmesini taşımacıdan isteme hakkına sahiptir. Ayrıca parçaların kontrol edilmesini de
isteyebilir. Taşımacı kontrol giderlerini isteme hakkına sahiptir. Kontrollerin sonuçları sevk
mektubuna yazılır.

MADDE 9
1. Sevk mektubu, taşıma mukavelesinin akdine, mukavelenin koşullarına ve yüklerin taşımacı
tarafından kabulüne, karine teşkil eder.
2. Sevk mektubunda, taşımacı tarafından beyan edilmiş çekince yok ise aksi kanıtlanmadıkça
tesellümde yükün ve ambalajların iyi durumda olduğu, sayılarının, marka ve numaralarının
sevk mektubunda yazılı olanlara uyduğu varsayılır.

MADDE 10
Gönderici, kişilere malzemeye ve diğer yüklere gelecek zarar ziyan ve hasardan, yükün
kusurlu olarak ambalajlanmasından kaynaklanan masraflardan taşımacıya karşı sorumludur.
Ancak, yükün kabulünde kusur açık seçik ise ve taşımacı tarafından biliniyor ise bu hususta
bir çekince beyanında bulunmamış ise bu hüküm geçersizdir.

MADDE 11
1. Malların tesliminden önce tamamlanması gereken gümrük ve diğer formalitelerin yerine
getirilmesi için, gönderici, lüzumlu belgeleri sevk mektubuna iliştirecek yahut da taşımacıya
verecek ve talep ettiği diğer bilgileri kendisine sağlayacaktır.
2. Taşımacı bu belgelerle verilen bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini incelemek zorunda
değildir. Gönderici bu gibi belgelerin bulunmaması, yetersiz olması, veya usule aykırı
oluşundan doğacak zarar, ziyan ve hasardan, taşımacıya karşı sorumludur. Ancak, taşımacının
hatası veya ihmali görülen durumlar bu hüküm dışındadır.
3. Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli veya kendilerine verilen belgelerin kaybından
veya hatalı kullanılmasından doğacak sonuçlardan taşımacı, komisyoncu gibi aynı derecede
sorumludur. Ancak, taşımacın ödeyeceği tazminat yükün kaybolması halinde ödenecek
tazminatı geçemez.

MADDE 12
1. Gönderici, özellikle taşımayı durdurmasını, teslimin yapılacağı yeri değiştirmesini veya
sevk mektubunda gösterilen alıcıdan başkasına teslim etmesini istemek suretiyle yüke tasarruf
etmek hakkına sahiptir.
2. Sevk mektubunun ikinci nüshası alıcıya verildiği veya alıcı, madde 13 paragraf 1 de
belirlendiği gibi hakkını kullandığı zaman göndericinin tasarruf hakkı ortadan kalkar. O andan
itibaren taşımacı alıcının emirlerine uyacaktır.
3. Bununla beraber, gönderici tarafından sevk mektubuna o yolda bir not yazılmış ise, sevk
mektubunun düzenlenmesinden sonra tasarruf hakkı alıcıya aittir.
4. Tasarruf hakkını kullandığı sırada alıcı yükün diğer bir kişiye teslimini emretmiş ise, bu
diğer kişi başka alıcılar gösterme hakkına sahip değildir.
5. Tasarruf hakkını kullanma aşağıdaki koşullara bağlıdır.
a) Gönderici veya bu maddenin 3 üncü paragrafında öngörülen durumda bu hakkı kullanmak
isteyen alıcı, taşımacıya verilen yeni talimatın bulunduğu sevk mektubunu sunmalı ve bu
talimatı yerine getirmenin gerektirdiği bütün masraf, zarar ve ziyanı ödemelidir.
b) Bu talimatın yerine getirilmesi onların yerine getirecek kişinin eline geçtiği anda mümkün
olmalı ve ne taşımacının normal işlerine engel olmalı, ne de gönderilen diğer yüklerin
gönderici veya alıcılarına zarar vermelidir.
c) Bu talimat gönderilen yükün bölünmesine yol açmamalıdır.
6. Bu maddenin 5 (b) paragrafında öngörülen hükümlerden dolayı taşımacı aldığı talimatı
yerine getirmez ise bu talimatı kendine veren kişiye derhal bilgi verecektir.
7. Bu maddede öngörülen koşullara göre verilen talimatı taşımacı yerine getirmemiş veyahut
bunları sevk mektubunun birinci nüshasını istemeden yerine getirmiş ise bu olaydan oluşacak
zarar ve ziyan için istekte bulunma hakkına sahip kişiye karşı sorumlu olur.

MADDE 13
1. Yükün teslim için belirtilen yere varışından sonra alıcı, makbuz karşılığında kendisine sevk
mektubunun ikinci nüshasını ve yükü teslim etmesini istemek hakkına sahiptir. Yükün
kaybolduğu saptanır veya 19 uncu madde de öngörülen zamanın bitiminden sonra ulaşmaz ise
taşıma sözleşmesinden doğan hakları, alıcı kendi adına taşımacıya karşı kullanmak hakkına
sahiptir.
2. Bu maddenin 1 inci paragrafında kendisinde sağlanan haklardan yararlanan alıcı, sevk
mektubundan doğan ödemeleri ödemekle yükümlüdür. Fakat bu konuda bir anlaşmazlık
çıktığında taşımacı, alıcı tarafından teminat gösterilmedikçe yükü teslim etmek zorunda
değildir.

MADDE 14
1. Yük teslim yerine varmadan önce mukaveleyi sevk mektubunda öngörülen koşullara göre
uygulamak herhangi bir nedenle imkansız hale gelirse, taşımacı 12 nci madde gereğince, yüke
tasarruf etme hakkına sahip olan kişiden talimat isteyecektir.
2. Bununla beraber, koşullar yükün sevk mektubunda öngörülenlerden farklı bir şekilde
taşınmasına olanak sağlıyor ise ve taşımacı 12 nci madde hükümleri gereğince yüke tasarruf
etme hakkına sahip kişiden uygun bir zaman içinde talimat alamamış ise, yüke tasarruf etme
hakkına sahip kişinin yararlarına en uygun görülen önlemleri almakla yükümlüdür.

MADDE 15
1. Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar bunların teslimini engellediği hallerde
taşımacı göndericiden talimat isteyecektir. Eğer alıcı yükü kabul etmezse, gönderici sevk
mektubunun birinci nüshasını vermeden yük üzerinde tasarruf etme hakkına sahiptir.
2. Alıcı yükü kabul etmemiş bile olsa, taşımacıya göndericiden aksine talimat gelmedikçe,
bunların teslimini isteyebilir.
3. Alıcı madde 12 paragraf 3 gereğince haklarını kullanarak, yükün başka bir kişiye teslimine
dair emir verdikten sonra, bunların teslimini engelleyici koşullar ortaya çıktığında, alıcı
gönderici imiş ve diğer kişi alıcı imiş gibi bu maddenin 1 ve 2 inci paragrafları uygulanır.

MADDE 16
1. Taşımacı talimat istemiyle yaptığı ödemelerle bu talimatı yerine getirmenin gerektirdiği
masrafları geri alma hakkına sahiptir. Ancak, bu masrafları taşımacının kendi kusur ve ihmali
yüzünden yapılmamış olması gerekir.
2. Madde 14 paragraf 1 de ve madde 15 de öngörülen durumlarda taşımacı yükü onları
tasarruf etme hakkına sahip olan kişi hesabına derhal boşaltabilir. Bunun üzerine taşıma işi
sona ermiş sayılır. Ondan sonra taşımacı malı bu hakka sahip kişi adına koruma altına alır.
Bununla beraber bunları üçüncü bir kişiye verebilir. Bu takdirde üçüncü kişinin seçiminde
tedbirli davranmak dışında hiçbir sorumluluğu kalmaz. Sevk mektubuyla ilgili ödemelerin
tahakkuku devam eder.
3. Mal çabuk bozulan cinsten ise, veya durumları öyle gerektiriyor ise yahut da depolama
ödemeleri malın degeri ile uyumlu değilse taşımacı yüke tasarruf etme hakkına sahip kişiden
talimat beklemeden onları satabilir. Ayrıca makul bir süre bitiminde bu malları tasarruf etme
hakkına sahip kişiden üstesinden gelebileceği aksine bir talimat almamış ise başka durumlarda
da malın satışına kalkışabilir.
4. Eğer mallar bu madde gereğince satılmış ise, satıştan elde edilen para yüke ait ödemeler
çıktıktan sonra, geriye kalan kısmı bunları tasarruf etme hakkına sahip kişiye verilir. Şayet bu
ödemeler satıştan elde edilen paradan fazla ise, taşımacı aradaki farkı tahsil etme hakkına
sahiptir.
5. Satış halinde takip edilecek usul malların satıldığı yerin kanun ve geleneklerine göre
saptanır.

1. BÖLÜM
TAŞIMACININ SORUMLULUĞU

MADDE 17
1. Taşımacı, yükü teslim aldığı andan, teslim edinceye kadar, bunların kısmen veya tamamen
kaybından ve doğacak hasardan sorumludur.
2. Eğer kayıp, hasar veya gecikme istek sahibinin hatası veya ihmalinden, taşımacının
hatasından değil de, istek sahibinin verdiği talimattan, yüke has bir kusurdan yahut da
taşımacının önlenmesine olanak bulunmayan durumlardan ileri gelmiş ise, taşımacı sorumlu
tutulamaz.
3. Taşımacı taşımayı yapmak için kullandığı kusurlu taşıtları, bu taşıtı kiraladığı kişinin veya
vekilinin yahut çalışanlarının hata ve veya ihmallerinden dolayı sorumludur.
4. Madde 18 paragraf 2 ila 5’e uygun olmak üzere kayıp veya hasar durumları aşağıda
belirtilen koşullardan bir veya bir kaçının doğal sonucu olan özel risklerden doğmuş ise,
taşımacı sorumlu tutulamaz.
a) Kullanılmasında anlaşmaya varılmış ve sevk mektubunda açıkça belirtilmiş olduğu üzere,
madeni levha ile kaplanmamış açık taşıtlar kullanılması,
b) Ambalajlanmadıkları veya kötü ambalajlandıkları zaman, özellikleri gereği fire veren veya
hasara uğrayan malların ambalajlanmaması veya hatalı ambalajlanmış olması,
c) Yükün gönderici, alıcı veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından alınması,
taşınması, yüklenmesi, yığılması veya boşaltılması,
d) Özellikle kırılma, paslanma, çürüme, kuruma, normal fire yahut da güve ve haşerattan
kısmen veya tamamen zarar görebilecek malların özelliği,
e) Sandık veya paketlerin üzerindeki marka veya numaraların yetersiz veya hatalı oluşu,
f) Canlı hayvan nakli,
5. Kayıp, hasar ve gecikmeye neden olan faktörlerden bazıları bakımından bu maddeye göre
sorumlu olduğu faktörlerin kayıp, hasar ve gecikmeye yaptıkları katkı oranında sorumlu
olacaktır.

MADDE 18
1. Kayıp hasar ve gecikmenin madde 17 paragraf 2 de öngörülen nedenlerden birinden
doğduğunu kanıtlamak taşımacıya aittir.
2. Taşımacı, durumun koşulları bakımından kayıp veya hasarın Madde 17 paragraf 4 de
öngörülen özel risklerin bir veya daha fazlasına atfedilebildiğini belirlendiğinde, bunların bu
nedenlerden ileri geldiği kabul edilir. Hak iddia eden kimse, kayıp veya zararın bu risklere
kısmen veya tamamen bağlı olmadığını kanıtlamak hakkına sahiptir.
3. Anormal bir noksanlık veya sandık yahut paketlerde bir kaybolma olduğunda, kayıp veya
hasarın Madde 17 paragraf 4 (a) da belirtilen durumlardan ileri geldiği varsayımına dayanan
hüküm uygulanmaz.
4. Eğer taşıma malın sıcağa, soğuğa, ısı derecesindeki değişmelere ve rutubete karşı
koruyacak şekilde donatılmış taşıtlarla yapılıyorsa, taşımacı Madde 17 paragraf 4 (d) deki
avantajdan faydalanmayı talep edemez. Ancak, bu tür donanım seçilmesi ve kullanılması ile
ilgili olarak kendisine düşen önlemleri aldığını ve verilen özel talimata uyduğunu kanıtlarsa
böyle bir istemde bulunabilir.
5. Taşımacı kendisine düşen bütün önlemleri aldığını ve verilen özel talimata uyduğunu
kanıtladıkça Madde 17 paragraf 4 (f) deki avantajdan yararlanmayı isteyemez.

MADDE 19
Yük kararlaştırılan zaman limiti içinde teslim edilmemiş ise veya kararlaştırılmış zaman limiti
olmadığı hallerde, taşımanın normal süresi ve özellikle parçalı yüklerde tüm yükü bir araya
getirmek için gerekli zaman, gayretli bir taşımacıya gerekli zamanı geçiyor ise teslimde
gecikme var demektir.

MADDE 20
1. Kararlaştırılan zaman limitinin sonra ermesini izleyen 30 gün içinde veya kararlaştırılan
zaman limiti yoksa, taşımacının yükü almasından sonra 60 gün içinde yükün teslim edilmemiş
olması, bunların kaybolduğuna kesin kanıt oluşturup ve bunun üzerine hak sahibi yükü
kaybolmuş varsayacaktır.
2. Kaybolan eşya karşılığında tazminatını aldıktan sonra hak sahibi yazı ile başvurarak,
tazminatın ödenmesini takip eden yıl içinde mallar bulunduğu takdirde kendisine bilgi
verilmesini isteyebilir. Bu başvurunun alındığı kendisine yazı ile bildirilir.
3. Hak sahibi, kendisine bilgi verilmesini takiben 30 gün içinde, sevk mektubunda gösterilen
ücretleri ödemesi ve ayrıca tazminatı geri ödemesi karşılığında malın kendisine teslim
edilmesini isteyebilir. Fakat madde 23 ve uygulanabildiği takdirde madde 26 da belirtilen
teslimattaki gecikmeler için tazminat isteme hakkı saklıdır.
4. Paragraf 3 de öngörülen 30 gün içinde 2 inci paragrafta belirtilen isteğin yapılmaması veya
talimatın verilmemesi halinde yahut da tazminatın ödenmesinden sonra mal bir yıldan fazla
zaman geçmeden bulunmadığı takdirde taşımacı bunları bulundukları ülke yasalarına göre
kullanır

MADDE 21
Mal alıcıya taşıyıcı tarafından taşıma anlaşmasına göre, “teslimdeki ödeme” tutarı tahsil
edilmeksizin teslim edilmiş ise, bu durumda taşıyıcı, göndericiye karşı, “teslimdeki ödeme”
tutarını aşamayacak miktarda ve alıcıya karşı dava açma hakkını kaybetmeksizin tazminat
ödemekle yükümlüdür.

MADDE 22
1. Gönderici taşımacıya yük verdiğinde, kendisine tehlikenin gerçek özelliklerini bildirir ve
gerekiyorsa alınacak önlemleri belirtir. Eğer bu bilgiler sevk mektubuna yazılmamış ise, bu
yükü taşımanın oluşturduğu tehlikenin gerçek içeriğini taşımacının bildiği başka yollarla
kanıtlamak gönderici veya alıcıya düşer.
2. Bu maddenin 1 inci paragrafında belirtilen durumlarda taşımacının tehlikeli olduğunu
bilmediği tehlikeli yük, taşımacı tarafından herhangi bir yerde veya zamanda boşaltılabilir
veya imha edilebilir veya tazminat talep etmeksizin zararsız hale getirilebilir. Bundan başka
gönderici bu çeşit yükün taşınmak üzere tesliminden veya taşımasından doğacak bütün zarar
ve ziyandan sorumludur.

MADDE 23
1. Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince bir taşıyıcı, yükün kısmen veya tamamen kaybından
dolayı tazminat ödemekle sorumlu tutulduğundan, bu tazminat yükün taşınmak üzere kabul
edildiği yer ve zamandaki kıymetine göre hesaplanır.
2. Malın kıymeti, ticaret borsası fiyatına göre saptanır. Eğer böyle bir fiyat yoksa, geçerli
piyasa fiyatlarına göre bir tespit yapılır. Eğer ne ticaret borsası fiyatı ne de geçerli piyasa
fiyatı mevcutsa tespit, aynı cins ve kalitedeki malların normal kıymetine göre yapılır.
3. Bununla beraber, tazminat, eksik brüt ağırlığın kilogramı başına 8.33 hesap birimini
aşmayacaktır.
4. Yükün taşınması dolayısıyla ödenen taşıma ücreti, gümrük resimleri ve diğer ödemelerde,
malın tamamen kaybedilmesi halinde tamamen ödenir. Kısmen kaybolma halinde ise
karşılaşılan zarar oranında ödeme yapılır. Bunlar dışında başka tazminat ödenmez.
5. Gecikme halinde, hak sahibi zarar ve ziyanın bundan ileri geldiğini kanıtlarsa, taşımacı bu
zarar ve ziyan için taşıma ücretini geçmemek üzere tazminat öder.
6. Madde 24 ve 26 gereğince malın digeri veya teslimde özel faiz beyan edilmiş ise daha
yüksek tazminat istenebilir.
7. Bu sözleşmede belirtilen hesap birimi, Uluslararası Para Fonunca tarif edildiği gibi Özel
Çekme Hakkı. (SOR)dır. Bu anlaşmanın 3 sayılı fıkrada belirtilen meblağı olayla ilgilenen
mahkemenin bulunduğu Devletin ulusal parasına, karar tarihinde veya taraflar arasında
mutabık kalınan tarihte cari kur degeri üzerinden tahvil edilecektir. Özel Çekme Hakkı için
uygulanacak, Uluslararası Para Fonuna üye olan bir Devletin ulusal parasının degeri,
Uluslararası Para Fonu tarafından kendi muamele ve işlemleri için anılan tarihte geçerli,
değerlendirme yöntemine uygun olarak hesaplanacaktır. Özel Çekme hakkı uygulamaları için,
Uluslararası Para Fonuna üye olmayan bir Devletin ulusal parasının değeri, o Devlet
tarafından tayin edilecek şekle göre hesaplanacaktır.
8. Bununla beraber, Uluslararası Para Fonuna üye olmayan ve kanunları, bu maddenin 7 sayılı
fıkrasında belirtilen hükümlerin uygulanmasına müsait olmayan bir Devlet, CMR.nin
protokolünü onayladığı veya ona katıldığı tarihte veya bunu müteakip herhangi bir zamanda,
ülkesinde uygulanacak, bu maddenin 3 sayılı fıkrasında belirtilen yükümlülüğe ait sınırın, 25
parasal birim olacağını beyan edebilir. Bu fıkrada sözü edilen parasal birim, 900 ayar altının
10/31 gramına tekabül eder. Bu fıkrada belirtilen meblağın ulusal paraya tahvili, ilgili
Devletin Kanunlarına uygun şekilde yerine getirilecektir.
9. Bu maddenin 7.paragrafının son cümlesinde belirtilen hesaplama ile bu maddenin 8 sayılı
fıkrasında sözü edilen tahvil, bu fıkralarda hesap birimi olarak ifade edildiği şekliyle bu
maddenin 3 sayılı fıkrasının meblağı için, Devletin ulusal parası üzerinden, mümkün olduğu
kadar gerçek degeri ifade edecek şekilde yerine getirilecektir. CMR.ye eklenen Protokolün 3
sayılı maddesinde sözü edilen bir belgenin tevdi edilmesinde ve de bu maddenin 7 veya 8
paragraflarında herhangi bir değişikliğin yapılması halinde, Devletler Birleşmiş Milletler
Genel Sekreterine duruma göre bu maddenin 7 paragrafı fıkrası uyarınca yapılan hesaplama
şeklini veya bu maddenin 8.paragrafına uygun olarak yapılan tahvil sonucunu bildirecektir

MADDE 24
Gönderici anlaşmaya varılacak belirli bir ücret karşılığında, sevk mektubunda madde 23.
paragraf 3 te belirtilen sınırı geçen bir değer beyan edebilir. Bu takdirde, beyan edilen değer
bu sınırın yerine geçer.

MADDE 25
1. Hasar durumunda taşımacı, yükün madde 23 paragraf, 1, 2 ve 4 gereğince belirlenen
degerine göre hesaplanmış kıymetten düşme karşılığı olan bedeli öder.
2 – Ancak tazminat şu miktarları aşamaz:
a) Eğer gönderilen malın tamamı hasara uğramış ise, tamamı kaybolduğundan ödenmesi
gereken miktar,
b) Eğer gönderilen yükün bir kısmı hasara uğramış ise, eksilen kısmı için ödenmesi gereken
miktar.

MADDE 26
1. Kaybolma, hasar veya kararlaştırılan zaman limitinin aşılması halinde gönderici,
belirlenecek bu ücret ödenmesi karşılığında, teslim süresi için ödenecek özel faizin miktarını
tayin eder ve bunu sevk mektubuna yazar.
2. Teslim süresi için özel bir faiz ödeneceği beyan edilmiş ise, 23, 24 ve 25. maddelerde
öngörülen tazminattan ayrı olarak, kanıtlanan fazla zarar ve hasar için beyan edilen miktara
kadar tazminat istenebilir.

MADDE 27
1. Hak sahibi ödenecek tazminat için faiz isteyebilir. Yılda % 5 üzerinden hesap edilecek bu
faiz, ödeme isteğinin yazılı olarak, taşımacıya gönderildiği tarihten başlar. Böyle bir istekte
bulunulmamış ise, tahakkuk dava açıldığı tarihten itibaren yapılır.
2. Tazminatın hesaplanmasında asıl olan unsurlar ödemenin istendiği ülke ve parası ile ifade
edilmediği zaman, söz konusu tazminatın o ülke parasına çevrilmesi, ödemenin yapılacağı
gün ve yerde uygulanan kura göre saptanır.

MADDE 28
1. Ilgili yasaya göre, bu Sözleşmeye göre yapılan taşımadan oluşan zarar, hasar veya gecikme,
mukavele dışı bir isteme yol açtığı hallerde taşımacı, sorumluluğunu kaldıran veya ödeyeceği
tazminatı tespit eden yahut da sınırlayan bu Sözleşme hükümlerinden yararlanabilir.
2. Madde 23’de belirtilen koşullara göre taşımacının sorumlu olduğu kişilerden birinin zarar,
hasar veya gecikmeden dolayı, mukavele dışı sorumluluğu söz konusu olduğu hallerde, bu
kişi taşımacının sorumluluğunu kaldıran veya ödeyeceği tazminatı tespit eden yahut sınırlayan
Sözleşme hükümlerinden yararlanabilir.

MADDE 29
1. Hasar, taşımacının kendi kötü hareketinden veya davaya bakan mahkemenin kararı ile
isteyerek kötü harekete eşdeğer sayılan kusurundan ileri gelmiş ise taşımacı, sorumluluğunu
kaldıran veya sınırlayan yahut da kanıt yükünü karşı tarafa yükleyen bu maddenin
hükümlerinden yararlanamaz.
2. Bilerek kötü hareket veya kusur taşımacının vekil veya çalışanları tarafından görevleri
sırasında işlenmiş ise, aynı hüküm uygulanır. Bundan başka, böyle bir durumda adı geçen
vekiller, çalışanlar ve diğer kişiler kişisel sorumlulukları yönünden 1 inci paragrafta belirtilen
bu bölüm hükümlerinden yararlanamazlar.

1. BÖLÜM
İSTEM VE DAVALAR

MADDE 30
1. Alıcı, taşımacı ile beraber durumlarını kontrol etmeden, veya ziyan ve hasarın açıkça
görüldüğü hallerde teslim anında veya açıkça görülmediği hallerde teslimden yedi gün içinde
(pazar günleri ve resmi tatiller hariç) durumu kendisine bildirmeden malı tesellüm ederse, bu
husus onun yükü sevk mektubunda belirtildiği şekilde alındığına kanıt oluşturur. Açıkça
gözükmeyen ziyan veya hasarlarda bildirme yazılı olarak yapılacaktır.
2. Mal alıcı ve taşımacı tarafından kontrol edildikten sonra, bu kontrolün sonucuna
uymayan kanıtlar ancak açıkça görülmeyen ziyan ve hasarlar için kabul olunabilir. Ancak
bunun için alıcının kontrolden sonra yedi gün içinde (pazar ve resmi tatil dışında) durumu
yazılı olarak taşımacıya bildirmesi gereklidir.
3. Yük alıcının kullanımına verildiği tarihten sonraki 21 gün içinde durum yazılı olarak
taşımacıya bildirilmemiş ise, teslimdeki gecikmeler için tazminat ödenmez.
4. Bu maddedeki zaman limitlerini hesap ederken duruma göre teslim tarihi, kontrol tarihi,
veya yükün alıcıya verildiği tarih sayılmayacaktır.
5. Gerekli tetkik ve kontrolleri yapmak için taşımacı ve alıcı birbirlerine makul her
kolaylığı göstereceklerdir.

MADDE 31
1. Bu Sözleşmeye göre yapılan taşımalardan ortaya çıkan davalarda davacı taraflar
arasında anlaşma ile belirlenmiş, Akit Taraf mahkemelerinde dava açılabilir. Ayrıca şu ülke
mahkemelerinde de dava açılabilir.
a) Davalının mutaden ikamet ettiği veya taşıma mukavelesinin akdedildiği esas iş yerinin,
veya şubesinin veyahut da acentasının bulunduğu yerlerde,
b) Taşımacının yükü aldığı veya teslim yeri olarak gösterilen yerlerde, ve başka
mahkemelerde dava açılamaz.
2. Bu maddenin 1 inci paragrafı ile ilgili olarak bir dava yine aynı paragrafa göre yetkili olan
bir mahkemede görülmekte ise veya böyle bir mahkeme tarafından bir taleple ilgili olarak
karar verilmiş ise, aynı nedenlerle aynı taraflar arasında yeni bir dava açılamaz. Ancak ilk
davanın açıldığı ülkede yerine getirilmiyor ise, bu hüküm uygulanmaz.
3. Bir akit ülkedeki bir mahkemenin 1 inci paragrafta sözü geçen bir dava ile ilgili olarak
verdiği karar, o ülkede yerine getirilebiliyor ise ilgili ülkedeki formaliteler tamamlanır
tamamlanmaz, diğer akit ülkelerin her birinde de yerine getirilebilir olacaktır. Bu formaliteler
davanın yeniden görülmesine olanak sağlamaz.
4. Bu maddenin 3 üncü paragrafındaki hükümler mütenakız kararlara gıyaben verilen
kararlara ve mahkeme emriyle yapılan ödemelere uygulanır. Fakat ara kararlarına veya istemi
tamamen veya kısmen reddedilen davacıya ödemelere ilaveten yüklenen tazminatlara
uygulanmaz.
5. Bu Sözleşme gereğince taşımalardan doğan davalarda, Akit Ülkelerde oturan veya işyerleri
bu ülkelerde olan Akit Ülke vatandaşlarından giderlere karşılık teminat istenemez.

MADDE 32
1. Bu Sözleşme gereğince yapılan taşımalardan doğacak davaların bir yıl içinde açılması
gerekir. Ancak, bilerek kötü hareket veya mahkeme tarafından bilerek kötü hareket olarak
kabul edilen kusurlarda, bu süre üç yıldır ve şu tarihlerde başlar:
a) Teslimde kısmi kayıp, hasar veya gecikmelerde, teslim tarihinden itibaren,
b) Tam kayıplarda, kararlaştırılan zaman limiti bitiminden 30 gün sonra kararlaştırılmış
zaman limiti yoksa, yükün taşıyıcı tarafından teslim alınmasından sonraki 60 ıncı günde,
c) Bütün diğer durumlarda, taşıma mukavelesinin akdedildiği tarihten sonraki üç aylık
dönemin sonunda. Limit döneminin işlemeye başladığı gün bu döneme dahil edilmeyecektir.
2. Yazılı bir istem, taşımacı bunu yazılı bildiri ile geri çevirip, ona ilişkin belgeleri de iade
edinceye kadar zaman limitini erteler. Talebin bir kısmı kabul edildiği takdirde zaman süresi
anlaşmazlık konusu olan istek için tekrar devam etmeye başlar. Istemin alındığını, cevap
verildiğini ve belgelerin gönderildiğini kanıtlamak, bu durumlara güvenen tarafa aittir. Aynı
gayeyle yapılan başka istemler için zaman süresi ertelenemez.
3. Yukarıdaki 2 nci paragraf hükümlerine bağlı olarak, zaman limitinin uzatılması, davaya
bakan mahkemenin kararlarına göre düzenlenir. Bu karar aynı zamanda yeniden dava açma
haklarını da düzenler.
4. Zaman aşımı ile düşen dava açma hakkı, karşıt istek veya vereceğini alacağına sayışma
yoluyla kullanılmaz.

MADDE 33
Taşıma mukavelesi, bir mahkeme heyetine yetki veren bir madde içerebilir. Ancak bu karar
hakimler heyetinin bu Sözleşmeyi uygulamasını içermelidir.


1. BÖLÜM
TAŞIMACILAR TARAFINDAN ORTAKLAŞA YAPILAN
TAŞIMALARLA İLĞİLİ HÜKÜMLER

MADDE 34
Tek bir mukaveleyle düzenlenen taşıma, karayolu taşımacıları tarafından ortaklaşa
yapıldığında, tüm taşımanın yapılmasından her biri sorumludur. Ikinci taşımacı ile onu takip
eden taşımacılar, malları ve sevk mektubunu kabul etmiş olmaları dolayısıyla ve sevk
mektubundaki koşullar altında anlaşmaya katılmış olurlar.

MADDE 35
1. Yükü bir önceki taşımacıdan kabul eden taşımacı, kendisine imzalı ve tarihli bir makbuz
verir. Ismini ve adresini sevk mektubunun ikinci nüshasına yazar. Gerekirse sevk mektubu ve
makbuzu madde 8 paragraf 2’de anılan çekinceyi de yazar.
2. Ortaklaşa taşımacılar arasındaki ilişkilere madde 9 hükümleri uygulanır

MADDE 36
Aynı taşıma mukavelesine dayalı istekle ilgili olarak açılan bir davada ileri sürülen karşıt bir
istek veya vereceğini alacağına sayışma halleri dışında kayıp, hasar veya gecikme
sorumluluğu ile ilgili davalar ancak birinci taşımacının, sonuncu taşımacının veya kayıp,
hasar veya gecikmenin oluştuğu sırada taşıma işini yapmakta olan taşımacının aleyhine
açılabilir. Bu taşımacılardan birkaçı aleyhine aynı zamanda dava açılması mümkündür.

MADDE 37
Bu Sözleşme hükümleri gereğince tazminat ödemiş taşımacı, bu tazminat üzerinden ödediği
faiz ve yaptığı sarflarla birlikte tazminatı, taşımaya katılmış olanlardan şu koşullara göre geri
almak hakkına sahiptir.
a) Ziyan ve hasardan sorumlu olan taşımacı ister kendisi ister başka bir taşımacı tarafından
ödensin, tazminatı tek başına yüklenmek zorundadır.
b) Ziyan veya hasar iki veya daha çok taşımacının fiilinden ileri geldiği zaman bunlardan her
biri sorumluluktaki hissesi oranında bir meblağı ödeyecek, taşıma ücreti oranında sorumlu
olacaktır.
c) Ziyan ve hasar için sorumluluğun hangi taşımacıya yükleneceği belirlenemez ise, tazminat
tutarı b) fıkrasında öngörüldüğü üzere bütün taşımacılar arasında paylaştırılacaktır.

MADDE 38
Taşımacılardan biri borçlarını ödeyemeyecek durumda ise, ödenmesi gereken tazminat payı
taşıma karşılığında alacakları ücretler oranında diğer taşımacılar arasında bölüştürülecektir.

MADDE 39
1. Dava ile ilgili tebliğat yapıldıktan ve kendisine savunma hakkı verildikten sonra, tazminatın
miktarı mahkeme kararı ile saptanmış ise 37 ve 38 inci maddeler gereğince bir istem
karşısında kalan taşımacı, bu istemi yapan taşımacının yaptığı ödemenin yerinde olup
olmadığını tartışma konusu yapamaz.
2. Parasını geri alma hakkını mahkeme yoluyla elde etmek isteyen taşımacı, ilgili
taşımacıların birinin ikamet ettiği esas işyerinin veya şubesinin veyahut da acentesinin
bulunduğu ülkenin yetkili mahkemesine başvurabilir. Ilgili bütün taşımacılar aynı davada
davalı olarak gösterilebilir.
3. 37 ve 38.maddelerde öngörülen davalarla ilgili olarak verilecek kararlarda madde 31
paragraf 3 ve 4 hükümleri uygulanır.
4. Taşımacılar arasındaki davalarda madde 32 hükümleri uygulanır. Bununla beraber, zaman
aşımı ya bu anlaşma gereğince ödenmesi gereken tazminatın miktarını tayin eden son
mahkeme kararı tarihinden yahut da böyle bir karar yoksa, ödeme tarihinden itibaren başlar.

MADDE 40
Taşımacılar 37 ve 38. maddelerde yazılanlar dışında kendi aralarında bağıtlayıcı hükümler
üzerine anlaşmakta serbesttirler.

1. BÖLÜM
SÖZLEŞMEYE AYKIRI KOŞULLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

MADDE 41
1. Madde 40 hükümleri saklı kalmak koşuluyla bu Sözleşmenin hükümlerini doğrudan
doğruya veya dolayısıyla ihlal eden her türlü koşul hükümsüzdür. Böyle bir koşulun
hükümsüzlüğü, mukavelenin diğer hükümlerinin hükümsüzlügünü gerektirmez.
2. Özellikle, taşımacının lehinde sigorta tazminatı veya diğer herhangi benzer madde veya
kanıtlama zorunluluğunu değiştiren herhangi bir madde geçersiz ve hükümsüzdür.

1. BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

MADDE 42
1. Bu Sözleşme Avrupa Ekonomik Komisyonuna üye ülkelerin imzalarına veya katılmalarına
açıktır. Ayrıca Komisyonun yetkilerini belirten belgenin 8. paragrafı gözlemci sıfatıyla
Komisyona kabul edilenler de Sözleşmeyi imzalayabilirler.
2. Komisyonun yetkilerini belirten belgenin 11. paragrafı gereğince Avrupa Ekonomik
Komisyonunun bazı çalışmalarına katılan ülkeler de bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra
katılmak suretiyle Akit Taraf olabilirler.
3. Anlaşma 31 Ağustos 1956 tarihine kadar imzaya açık bulundurulacaktır. O tarihten sonra
katılmaya açık olacaktır.
4. Bu Sözleşme onaylanacaktır.
5. Onay veya katılma, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir belge tevdii suretiyle yapılır.

MADDE 43
1. Madde 42 paragraf 1’de belirtilen ülkelerden beşi onay veya katılma belgelerini tevdii
ettikten 90 gün sonra bu Sözleşme yürürlüğe girecektir.
2. Beş ülke onay veya katılma belgelerini sunduktan sonra onu onaylayan veya katılan her
ülke için Sözleşme, onay veya katılma belgesini sunduktan 90 gün sonra yürürlüğe girecektir.

MADDE 44
1. Her ülke, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine haber vermek suretiyle bu Sözleşmeden
çekilebilir.
2. Çekilme, Genel Sekreter bunu bildiren yazıyı aldıktan 12 ay sonra hüküm ifade eder.

MADDE 45
Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, çekilmeler sonucu Akit Tarafların sayısı beşten
aşağı düşer ise, çekilmelerin hüküm ifade ettiği tarihten itibaren Sözleşme yürürlükten kalkar.

MADDE 46
1. Her ülke onay veya katılma belgesini tevdii ettiği sırada veya sonra bu Sözleşmenin
uluslararası ilişkilerinden sorulu olduğu bütün ülkeleri kapsadığını Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterine bildirebilir. Bu bildirim Genel Sekreter tarafından alındıktan sonra 90. günden
itibaren Sözleşme bildirimde yazılı ülkeleri kapsayacaktır. Eğer Sözleşme o tarihte yürürlüğe
girmemiş ise yürürlüğe girdiği tarihte kapsayacaktır.
2. Yukarıdaki paragraf gereğince uluslararası ilişkilerinden sorumlu olduğu ülkeye bu
Sözleşmenin teşmili hususunda beyanda bulunmuş ülkeler 44. madde hükümlerine göre bu
ülke için Sözleşmenin sona erdiğini ayrı olarak bildirebilirler.

MADDE 47
Bu Sözleşmenin tefsir ve uygulaması ile ilgili olarak iki veya daha fazla Akit Taraf arasında
çıkacak ihtilaflar, müzakere veya başka bir yolla halledilmediği takdirde, ilgili Akit
Taraflardan birinin istemi üzerine Uluslararası Adalet Divanına havale olunabilir.

MADDE 48
1. Bu Sözleşmeyi imzaladığı, onayladığı veya ona katıldığı sırada her Akit Taraf, kendisini
Sözleşmenin 47. maddesiyle bağlı saymadığını bildirebilir. Böyle bir rezerv koymuş Akit
Tarafa karşı, diğer Akit Taraflar da 47. madde ile bağlı değildirler.
2. 1. paragrafta öngörüldüğü şekilde rezerv koymuş olan Akit Taraflar Birleşmiş Milletler
Genel Sekreterine bilgi vermek suretiyle bu rezervi kaldırabilirler.
3. Bu Sözleşmeye başka bir rezerv konulmasına izin verilmez.

MADDE 49
1. Bu Sözleşme üç yıl yürürlükte kaldıktan sonra Akit Taraflar Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterine başvurarak, Sözleşmenin gözden geçirilmesi için konferans toplanmasını
isteyebilirler. Genel Sekreter bu istemi Akit Taraflara tebliğ eder ve bu tebligat tarihinden
sonra dört ay içinde Akit Taraflardan en az dörtte uygun görüşlerini bildirdikleri takdirde
Genel Sekreter tarafından bir gözden geçirme konferansı toplanır.
2. Yukarıdaki paragraf gereğince bir konferans akdedildiği takdirde, Genel Sekreter bütün
Akit Taraflara bir tebligat göndererek konferansta görüşülmesi istenilen konuları, üç ay içinde
bildirmelerini ister. Genel Sekreter teklif metinleri ile konferansın geçici gündemini konferans
tarihinden en az üç ay önce Akit Taraflara gönderir.
3. Bu maddeye göre toplanan konferansa Genel Sekreter 42. madde 1. paragrafında belirtilen
ve 42. madde 2. paragraf gereğince Akit Taraf durumuna girmiş olan bütün ülkeleri davet
eder.

MADDE 50
49. maddede öngörülen bildirilere ek olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Madde 42.
paragraf 1’de belirtilen ülkelere ve madde 42. paragraf 2. gereğince Akit taraf durumuna
girmiş olanlara aşağıdaki konularda bilgi verir.
a) 42. madde gereğince onay veya katılmalar,
b) 43. madde gereğince bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihleri,
c) 44. madde gereğince Sözleşmeden çekilenler,
d) 45. madde gereğince bu Sözleşmenin sona erdirilmesi,
e) 46. madde gereğince alınan ihbarlar,
f) Madde 48 paragraf 1 ve 2 gereğince alınan ihbar ve bildirimler.

MADDE 51
31 Ağustos 1956.dan sonra anlaşmanın aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunulacak
ve o da bunun tasdikli suretlerini madde 42, 1 ve 2.paragraflarda belirtilen ülkelere iletecektir.
Gerektiği şekilde ona yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar, bu Sözleşmeyi imzalamıştır.
Bugün, Bindokuzyüzellialtı yılının Mayıs ayının Ondokuzuncu günü, Cenevre.de,
Inğilizce ve Fransızca dillerinde tek bir nüsha olarak ve her metin eşit derecede geçerli olmak
üzere düzenlenmiştir.

İMZA PROTOKOLÜ
Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı Için Mukavele Sözleşmesini imzalama
yöntemi hususunda, gerektiği biçimde yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar, aşağıdaki
ifade ve açıklamalar konusunda anlaşmışlardır.
1. Bu Sözleşme Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birleşik Krallığı ve Irlanda Cumhuriyeti
arasındaki trafiğe uygulanmayacaktır.
2. Ad Madde 1, Paragraf 4
Aşağıda imzası bulunanlar, mobilya taşıması ve kombine taşımacılık için mukaveleler
düzenleyen mukaveleler görüşmeyi taahhüt eder.
Gerektiği şekilde ona yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar, bu Protokolü imzalamıştır.

Son Gönderi

İlgili Yazılar

Beğenebileceğiniz daha fazla makale